al contingut a la navegació Informació de contacte

Serveis Socials

Els serveis socials bàsics es gestionen a través del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (Sort) i es pot contactar al 973 62 01 07.

Per a informacio, assessorament o realitzar qualsevol tràmit s'hi pot anar presencialment en horari d'atenció de 10h a 13h.

Es pot demanar entrevistes i visites concertant-les a traves del 973 62 01 07.

A fi de garantir una major accessibilitat de les veines i veins del territori, es compta amb un equip de treballadores socials que s'aproximen a l'ajuntament de Ribera de Cardós cada 2n dimecres de cada mes. 

Per més informació

El servei d'atenció domiciliària és un conjunt organitzat i coordinat d’accions, prestacions i tecnologia adequada que es realitza en el domicili de la persona o el seu entorn, oferint una atenció integral a persones i/o unitats de convivència que tenen dificultats per romandre o desenvolupar-se en el seu medi quotidià. Aquest conjunt d’accions o serveis s’organitzen mitjançant un pla d’atenció social  individual, familiar o convivencial.

Comprèn el servei d’ajuda a domicili i el servei de les tecnologies de suport i cura.

La finalitat del servei del SAD és promoure una millora i qualitat de vida dels nostres veins i veines, potenciant la seva autonomia personal i fomentant unes condicions que garanteixin la vida en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

El SIAD és un recurs que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d’altres.

S'ofereix:

 • Servei d’informació i assessorament
 • Assessorament, orientació i realització d’una primera atenció a dones en situacions de violència masclista
 • Coordinació amb els serveis socials
 • Servei d’Assessorament jurídic d’orientació i primera atenció
 • Servei d’Assessorament psicològic
 • Treball amb la comunitat i el teixit associatiu femení
 • Servei d’atenció i acolliment d’urgència

Telèfon 973 620 107

siad@pallarssobira.cat

El SAI té per objectiu esdevenir un espai de referència per donar visibilitat al col·lectiu LGBTI i garantir els seus drets, mitjançant accions de sensibilització i prevenció contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, entre altres.

El servei d'immigració és aquell encarregat de generar i promoure actuacions per fomentar l'acollida, la promoció de la igualtat d’oportunitats i de l’acomodació de les persones migrades a fi de mantenir la cohesió social i millorar els nivells del benestar del conjunt de la població pallaresa.

Serveis:

 • Servei d’Assessorament Jurídic.
 • Servei de traductors i intèrprets. 
 • Servei comarcal d’acollida. 
 • Promoció de la llengua catalana.

Cal concertar visita al telèfon 973 620107

Els serveis d'atenció precoç són serveis que incideixen en els trastorns del desenvolupament infantil i les situacions de risc que puguin provocar-los. 

Ofereix un conjunt d’actuacions de caire preventiu, de detecció, de diagnòstic i d’intervenció terapèutica de caràcter interdisciplinari –psicòloga, logopeda, fisioteraputa i treballadora social- que s’entén, en un sentit ampli, des del moment de la concepció fins que l’infant compleix els 6 anys.

L'objectiu, en termes generals, es facilitar una maduració adequada en totes les dimensions de la evolució de l'infant per aconseguir el nivell màxim de desenvolupament personal i d’integració a l’entorn.

Les accions que es duen a terme son:

 • Atenció directa a l'infant: Des d'un abordatge global comprèn el diagnòstic, la intervenció terapèutica i l'avaluació i seguiment. 
 • Atenció a la família: Comprèn les actuacions d’informació, assessorament, suport i, quan sigui possible, grups de pares i mares.
 • Suport a l'escola.
 • Seguiment dels infants de risc biològic, psicològic i social.
 • Coordinació amb els recursos de la zona

Servei d’Atenció Precoç -CDIAP Pallars Sobirà; Serveis Socials. Consell Comarcal del Pallars Sobirà. C/ St. Ot, 9-15 baixos de SORT

Contacte: Concertant entrevista al telèfon 973621299 (dimarts i dimecres matí)

El servei de transport adaptat és un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència que té per objectiu possibilitar-lis i garantir-lis l'accés als serveis d'atenció especialitzada.


Funcions: Trasllat als serveis socials especialitzats o aquells altres que permetin garantir la integració de les persones usuàries, i les altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent.

Telèfon: 973 620107

L'Associació Salut Mental Pallars és l'encarregada de realitzar diverses activitats amb l'objectiu de generar activitats i recurs per fomentar, dins d'un marc de relacions, la participació i la inclusió social mitjançant el lleure. Ofereixen suport social per tal que les persones que hi participen disposin d'una xarxa social de referència i puguin superar els obstacles que dificulten la seva participació en activitats del seu entorn comunitari i, d'aquesta manera poder gaudir del seu temps de lleure d'una forma satisfactòria

L'ASMP està ubicada a Sort.

L'horari d'atenció social és dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 10h a 12h.

També disposen d'un local on desenvolupen les activitats.

Contacte: 696 83 73 53 - 973 62 90 81

salutmentalpallars@gmail.com

BANC DE PRODUCTES DE SUPORT (BPS): és un servei que proporciona ajudes tècniques (productes de suport) de forma gratuita en modalitat de préstec, a les persones amb una discapacitat o dependència, amb l’objectiu de millorar l'autonomia personal o facilitar les tasques a la persona cuidadora, sigui per una situacio sobtada o de llarga durada. 

Productes disponibles:

 • Cadires de rodes
 • Crosses i caminadors
 • Productes de suport per al bany
 • Discs giratoris
 • Grues
 • Llits articulats
 • Baranes de llit
 • Altres

SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT A L’AUTONOMIA PERSONAL: està destinat a orientar i assessorar les persones amb discapacitat o dependència i els seus cuidadors (professionals o familiars) sobre productes de suport adequats a les seves necessitats, les possibles solucions i els recursos existents, així com la correcta utilització del producte.

Contacte:

Creu Roja Pallars Sobirà (973 620 164)

Serveis Socials (973 620 107)

Document Actions